ในหลวง โปรดเกล้าฯเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ เพื่อช่วยครอบครัวข้าราชบริพาร ที่ได้รับผลกระทบโควิด

posted in: news-pr | 0

ในหลวง โปรดเกล้าฯเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ เพื่อช่วยครอบครัวข้าราชบริพาร
ที่ได้รับผลกระทบโควิด

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงห่วงใยครอบครัวข้าราชบริพารที่ยังว่างงาน และที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกวิชาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร โดยตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานวิภาวดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดำเนินการด้านการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ชุดจิตอาสา ได้แก่ หมวก และผ้าพันคอ เพื่อสนับสนุนภารกิจจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

การตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร ได้รับการประสานงานและสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงอาคารเย็บผ้า การจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรเย็บผ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การฝึกหัดตัดเย็บจากภาคเอกชน จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด และบริษัท เบ็ทเทอร์แบ็ก จำกัด และได้เริ่มจัดให้มีการฝึกอบรม เรียนรู้การตัดเย็บมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมการฝึกและประจำศูนย์ รวม 30 คน

โดยในวันนี้ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร เพื่อความเป็นสิริมงคลของสมาชิก ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน์ต่องานด้านจิตอาสา เกิดการจ้างแรงงาน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักในอาชีพ มีความสามัคคีร่วมกันทำงานด้านจิตอาสาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป ดังพระราชปณิธานที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข