ในหลวง โปรดเกล้าฯเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ เพื่อช่วยครอบครัวข้าราชบริพาร ที่ได้รับผลกระทบโควิด

posted in: news-pr | 0

ในหลวง โปรดเกล้าฯเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ เพื่อช่วยครอบครัวข้าราชบริพาร ที่ได้รับผลกระทบโควิด   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงห่วงใยครอบครัวข้าราชบริพารที่ยังว่างงาน และที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกวิชาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร โดยตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานวิภาวดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดำเนินการด้านการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ชุดจิตอาสา ได้แก่ หมวก และผ้าพันคอ เพื่อสนับสนุนภารกิจจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพครอบครัวข้าราชบริพาร ได้รับการประสานงานและสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงอาคารเย็บผ้า การจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรเย็บผ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การฝึกหัดตัดเย็บจากภาคเอกชน จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด … Continued